martes, 11 de marzo de 2008

Ljubljana - Eslovenia

NUESTRA CIUDAD

LJUBLJANA

La capital de Eslovenia es una ciudad dinámica de la Europa Central y se encuentra entre los Alpes y el Mar Adriático, allí donde confluyen los ríos Sava y el Ljubljanica, a los 298 m sobre el nivel del mar. En una superficie de 273 km2 viven casi 276.000 habitantes. El clima es en su base continental y las temperaturas promedio son de - 0,3 °C en enero y 20,7 °C en julio.

PUNTOS DE INTERÉS

-El monumento al poeta máximo, France Prešeren, con la musa que sostiene una rama de laurel sobre la cabeza del literato. Desde la calle Wolf lo observa la estatua de Julija Primic, su gran amor.

-El castillo de Ljubljana

-El puente del Dragón

EL NOMBRE

Los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo acerca del origen del nombre. Algunos sostienen que la ciudad adquirió su denominación por una divinidad antigua a la que los eslavos le decían Laburus. Otros dicen que el nombre es de origen latino y que se debe a un río que provocaba inundaciones “aluviana”. Hay quienes ven el nacimiento del nombre en la palabra Laubach, pantano. Pero los que aman la ciudad adhieren a la explicación del escritor Antón T. Linhart que hace surgir el nombre de la palabra eslovena “ljuba”, “Ljubljana”- amada.

EL DRAGÓN

Cuenta la leyenda que en tiempos remotos el héroe griego Jasón junto con los argonautas le había robado al rey de Cólquida el vellocino de oro. En la huida la tripulación de la nave Argo llegó al río Danubio por equivocación- debía haber ido hacia el sur, por el Mar Egeo. Como no podían dar la vuelta, los perseguidos continuaron el viaje por el Danubio, el Sava y, finalmente, por el Ljubljanica. En el nacimiento de este río se detuvieron, desarmaron el barco, cargaron las partes sobre sus hombros hasta la costa del Mar Adriático. Allí volvieron a armar la nave y continuaron su camino rumbo a casa. En el territorio que está entre las ciudades actuales de Vrhnika y de Ljubljana se encontraron con un gran lago. Aquí se habría topado Jasón con el terrible monstruo de los pantanos, habría luchado contra él y lo habría matado. Este habría sido el dragón de Ljubljana que aún hoy sigue presente en el escudo de la ciudad que está en la torre del castillo.

LOS PRIMEROS HABITANTES

Alrededor del año 2000 antes de Cristo los habitantes vivían en casas sobre pilotes.

A través de las puertas de Ljubljana, cuya posición geográfica era muy importante, migraron muchos pueblos y naciones. Primero estuvieron aquí los vénetos, luego los ilirios y los celtas en el siglo tercero.

Emona fue el primer nombre de Ljubljana que se conoció en los tiempos del imperio romano y es, probablemente, de origen celta. La región de Ljubljana había sido antes de la invasión romana en el siglo primero antes de Cristo, parte del reino de Norik.

En el año 1849 llegó desde Viena el primer tren y 8 años más tarde Ljubljana estaba comunicada con Trieste por medio del ferrocarril. En el año 1869 la ciudad contaba con 22.593 habitantes.

En el año 1895 Ljubljana se vio sacudida por un terremoto de gran magnitud. La restauración estuvo a cargo de arquitectos austríacos y checos.

En el período entre las dos guerras la imagen de la ciudad fue moldeada en gran parte por el arquitecto Jože Plečnik, quien logró armonizar en su obra el barroco románico con el Art Noveau germánico.

LJUBLJANA, CAPITAL DE LA ESLOVENIA INDEPENDIENTE

Los habitantes de Eslovenia decidieron en el plebiscito del 23 de diciembre de 1990 que optaban por una nación propia, independiente y libre. La proclamación tuvo lugar el 25 de junio de 1991 y Ljubljana pasó a ser su capital.

EVENTOS

En junio tendrán lugar las celebraciones por el año de Trubar. Primož Trubar fijó las bases del idioma esloveno y nació hace quinientos años.


Fotografías:

1.- Ljubljana desde el aire.

Ljubljana iz zraka

The air wiew of Ljubljana

2.- El puente del dragón.

Zmajski most.

Dragon Bridge.

3.- Triple puente con la Iglesia de los Franciscanos en la Plaza Prešeren y la estatua al poeta France Prešeren.

Tromostovje s Frančiškansko cerkvijo na Prešernovem trgu in s spomenikom pesniku Francetu Prešernu.

Triple bridge with the Franciscan church at the Preseren square and France Preseren statue

NAŠE MESTO

LJUBLJANA

Ljubljana, prestolnica Slovenije, je živahno srednjeevropsko mesto, ki leži med Alpami in Jadranskim morjem v kotlini, kjer se stekata reki Sava in Ljubljanica. 298 m nad morsko gladino na površini 273 km2 živi skoraj 276.000 prebivalcev.

Ljubljansko podnebje je v osnovi celinsko s povprečnima temperaturama - 0,3 °C v januarju in 20,7 °C v juliju.

Ljubljana je mesto kulture, dom številnih gledališč, muzejev in galerij, ponaša pa se tudi z eno najstarejših filharmonij na svetu. V slovenski prestolnici se vsako leto zvrsti več kot 10.000 kulturnih prireditev.

Prvi vtis, ki ga obiskovalec običajno dobi o Ljubljani je, da je to izredno mlado mesto, saj mu poseben utrip daje več kot 50.000 visokošolskih študentov.

ZANIMIVOSTI

-Prešernov spomenik je bil odkrit jeseni 1905 in je delo arhitekta Maksa Fabianija in kiparja Ivana Zajca. Spomenik prikazuje Prešerna in nad njim muzo pesništva, ki drži lovorovo vejico. Z enega od pročelij na bližnji Wolfovi ulici proti njemu simbolično zre kip Prešernove ljubezni Primičeve Julije.

-Ljubljanski grad.

- Zmajski most.

IME

Zgodovinarji si še danes niso enotni glede izvora imena Ljubljana. Nekateri trdijo, da je mesto dobilo ime po prastarem mestnem božanstvu, ki so ga stari Slovani imenovali Laburus, drugi vztrajajo, da je ime latinskega izvora in da je mesto dobilo ime po poplavljajoči reki "aluviana", tretji spet prisegajo, da ime mesta izvira iz poimenovanja Laubach, močvirje. Tisti, ki jim je bilo - kot Antonu Tomažu Linhartu - ali je mesto pri srcu, pa zagovarjajo mnenje, da ime lahko izvira le iz slovenske besede "ljuba", "ljubljena".

ZMAJ

Legenda pravi, da je v davni davnini grški junak Jazon s tovariši z ladje Argonavti ukradel kolhijskemu kralju zlato runo - kožo zlatega ovna. Posadka ladje Argo je nato bežala pred zasledovalci in zašla v ustje reke Donave, namesto da bi krenila na jug po Egejskem morju. Poti nazaj za preganjance ni bilo, zato so nadaljevali vožnjo proti toku Donave, Save in končno Ljubljanice.

Ob izviru Ljubljanice so se ustavili, razstavili ladjo, si kose naložili na ramena, ladjo tako prenesli do obale Jadranskega morja, jo tam spet sestavili in nadaljevali pot proti domu. Na ozemlju med današnjo Vrhniko in Ljubljano pa so Argonavti našli veliko jezero in ob njem barje. Tu nekje je njihov poglavar Jazon naletel na strašno močvirsko pošast, se z njo boril in jo ubil. To naj bi bil ljubljanski zmaj, ki še danes domuje na ljubljanskem mestnem grbu vrh grajskega stolpa.

PRVI PREBIVALCI LJUBLJANE

Okrog leta 2000 pred Kristusom so na Ljubljanskem barju prebivali mostiščarji.

Skozi Ljubljanska vrata, katerih zemljepisna lega je bila od nekdaj izjemno pomembna, so se že zgodaj selili številni narodi in ljudstva. Na območju današnje Ljubljane je najprej stala naselbina Venetov, nato Ilirov, v 3. stoletju pa so Ljubljansko kotlino poselili Kelti.

Emona, prvo ime današnje Ljubljane, ki je postalo znano v rimskem času, je najbrž keltskega izvora. Pred 1. st. pred Kristusom, ko so jo zasedli Rimljani, je bila Ljubljanska kotlina del kraljestva Norik

Leta 1849 je z Dunaja pripeljal prvi vlak in osem let pozneje je bila dokončana še povezava s Trstom. Leta 1869 je imelo mesto 22.593 prebivalcev.

Leta 1895 je mesto doživelo katastrofalen potres. Obnovili so ga večinoma avstrijski in češki arhitekti.

V času med vojnama pa je podobo mesta oblikoval tudi arhitekt Jože Plečnik, ki je v svojem delu dosegel spravo med romanskim barokom in germansko secesijo.

LJUBLJANA, PRESTOLNICA NEODVISNE SLOVENIJE

Na plebiscitu 23. decembra 1990 so se prebivalci Slovenije odločili za lastno, samostojno in neodvisno državo, ki je bila razglašena 25. junija 1991 in Ljubljana je postala njena prestolnica.

PRIREDITVE

Letos praznujemo petstoletnico rojstva Primoža Trubarja, očeta slovenske pisane besede. Osrednje prireditve bodo v Ljubljani junija.

OUR CITY

LJUBLJANA

Ljubljana, the capital of Slovenia, is a lively Central European city lying in a basin at the confluence of the Sava and Ljubljanica rivers, between the Alps and the Adriatic Sea, at 298 metres above sea level. It covers 273 square kilometres and has a population of 276,000. Its climate is basically continental, with January temperatures averaging - 0.3 and July temperatures 20.7 degrees Celsius.

Ljubljana is a city of culture with numerous theatres, museums, galleries and one of the oldest philharmonic orchestras in the world. Every year it hosts more than 10,000 cultural events.

The first impression that visitors to Ljubljana normally have is that Ljubljana is an exceptionally young city, which is particularly due to the special atmosphere created by the city's more than 50,000 university students.

POINTS OF INTEREST

-The Prešeren Monument with the muse of poetry holding a spring of laurel above the poet’s head.

The statue of Primičeva Julija, Prešeren’ s great love, staring in the direction of the Prešeren Monument.

-Ljubljana castle

-Dragon Bridge.

WHERE DID LJUBLJANA GET ITS NAME FROM?

To date, historians have not yet agreed about the origin of the city's name. Some claim that the city was named after an ancient city deity that the early Slavs called Laburus. Others maintain that the name derives from Latin and that the city was named after a flooding river "aluviana", or that the name derives from the word "Laubach", meaning "a swamp". Those who - like the playwright and historian Anton Tomaž Linhart - are fond of the city believe that its name can only derive from the Slavic word "ljuba", meaning beloved.

LEGEND ABOUT THE CITY'S ORIGIN

A long time ago, the Greek hero Jason and his companions from the ship Argo, stole the Golden Fleece from the Colchian king. In an effort to escape its pursuers the ship took a wrong turn and, instead of sailing south on the Aegean Sea, it found its way to the mouth of the Danube river.

As there was no way back for them, they continued on up the Danube, the Sava and eventually the Ljubljanica. At the source of the Ljubljanica they stopped, took the ship apart, put the pieces on their shoulders and thus carried the ship to the Adriatic sea, where they put it back together and continued their way back home.

Between the present-day Vrhnika and Ljubljana the Argonauts found a big lake surrounded by a marsh. It was here that Jason came across a terrible marsh monster, which he fought and eventually slew. This monster was the Ljubljana dragon, which today has its permanent abode on top of the castle tower in the Ljubljana coat of arms.

THE ANCIENT INHABITANTS

Around the year 2000 BC, the Ljubljana Marshes were settled by lake dwellers, who lived in wooden

dwellings built on stilts driven into the marsh ground or lake bed.

As the Ljubljana Gateway has since ever had a key geographical position, it saw migration flows of numerous tribes and peoples.

The territory of the present Ljubljana was first settled by the Veneti, who were later followed by the Illyrians, and in the 3rd century BC by the Celtic tribe called Taurisci.

Emona, the earliest name of the present Ljubljana, has been known since the Roman times, but was probably of Celtic origin. Until the 1st century BC, when the Ljubljana Basin was conquered by the Romans, the settlement was part of the Celtic kingdom of Noricum.

The year 1849 saw the first train arrive from Vienna, and eight years later the railway connecting Ljubljana to Trieste was constructed. The population amounted to 22,593 in 1869.

In 1895 it suffered a devastating earthquake, after which it was rebuilt mostly by Austrian and Czech architects.

In the period between the two World Wars, it was architect Jože Plečnik who left a strong mark on the appearance of Ljubljana, achieving through his work a harmony between the Romance Baroque and the Germanic Art Nouveau styles.

SLOVENIA DECLARE INDEPENDENCE

In the plebiscite held on 23 December 1990, the citizens of Slovenia voted for an autonomous and independent state, which was declared on 25 June 1991, with Ljubljana as its capital.

EVENTS

The year 2008 has been announced Trubar Year to mark the 500th birth anniversary of Primož Trubar (1508-1586), the father of the written Slovenian language

1 comentario:

Anónimo dijo...

kar sem iskal, hvala