jueves, 20 de marzo de 2008

Historias: SUECIA

La excursión de pesca de John
John's Fishingtrip
Johns fisketur

Evelina Elgh y Jeanette Fransson

1
John corre a través de la plaza del centro del pueblo. Cuando llega a donde hay un mapamundi le da unos pisotones extras a Australia y piensa en su padre. Ya solo falta un día para que regrese a casa de su viaje. Después de cuatro meses, dos semanas y un día por fin se va a encontrar con su padre. John sabía que tenía algo que ver con el trabajo, pero de todas maneras le había parecido innecesario que se fuera. Trabajar, lo podía hacer en Suecia, ¿no?

John runs over the square in the centre. When he runs over the map of the world in the middle he stomps a little extra on Australia and thinks of his dad. Now it's just one day left until he's coming home from his journey. After four months, two weeks and one day he's finally going to meet his dad again. John knew it had something to do with the job, but he still thought it was unnecessary that he left. Why couldn't he work at home, in Sweden?

John springer över torget vid centrum. När han springer över världskartan i mitten stampar han till lite extra på Australien och tänker på sin pappa. Nu är det bara en dag kvar tills han kommer hem från sin resa. Efter fyra månader, två veckor och en dag ska han äntligen få träffa pappa igen. John visste att det hade något med jobbet att göra, men hade ändå tyckt att det var onödigt att han åkte iväg. Jobba kunde han väl göra hemma, i Sverige?

2
Desde que él se fue, John le había escrito varias cartas a la semana. El solía sentarse en la playa y ansiosamente mirar hacia el horizonte. Desde allí iba a llegar su padre. Su querido padre... Cuando John llega a la casa no puede encontrar a su hermano. Él le llama lo más alto que puede pero nadie está en casa. ¿Dónde estará? Se suponía que tenían que pescar juntos hoy. Resignado coge su caña y la de su hermano y empieza a caminar hacia la playa.

Ever since he left John had been writing several letters per week. He used to sit by the beach and longingly look towards the horizon. That's where his dad would come from. His beloved dad... When John comes home he can't find his brother. He shouts as loud as he can, but there is nobody at home. Where is he? They were supposed to go fishing together today. Dejected he takes his and his brother's fishing rods and begins to walk to the lake.

Ända sedan han åkte hade John skrivit flera brev i veckan. Han brukade sitta nere vid stranden och längtande titta mot horisonten. Därifrån skulle hans pappa komma. Hans älskade pappa… När John kommer hem kan han inte hitta sin bror. Han ropar så högt han orkar men ingen är hemma. Var är han någonstans? De skulle ju fiska tillsammans idag. Uppgivet tar han sitt och sin brors spö och börjar gå mot sjön.

3
Cuando llega a la mitad del camino y va a pasar por debajo de la línea eléctrica, oye voces; suenan como las de su hermano y sus amigos. John los ve en el polideportivo. ¡Pues qué bien, asi puede acompañarlos a pescar de todas maneras! Él va caminando a lo largo de la valla, buscando la verja para poder entrar. De pronto, las voces se alzan. Ahora John está tan cerca, que ve que no está solamente el grupo de su hermano, si no también unos chicos mayores.

When he's halfway on his way under the electric wire he hears voices, it sounds like his brother and his friends. John spots them at the sports ground. That's good, now he can come fishing after all! He goes along the fence and searches for the gate. Suddenly the voices get louder. At the moment John is close enough to see that there's not just John's gang there, but also some older guys.

När han har kommit halvvägs och ska gå under elledningen hör han röster, det låter som hans bror och hans kompisar. John får syn på dem vid idrottsanläggningen. Vad bra, nu kan han ju följa med och fiska i alla fall! Han går utmed stängslet och letar efter grinden in. Plötsligt höjs rösterna. Nu är John så nära att han ser att det inte bara är hans brors gäng där, utan också några äldre killar.

4
Sus voces suenan amenazantes y John entiende que su hermano y los amigos tienen cosas que hacer, antes de que llegue la medianoche. Después se van. John llama a su hermano. “Michael, tu tenías que acompañarme a pescar!” Su hermano lo ve y corre hacia el cercado. “¡No puedes estar aquí! Vete a casa, y espérame allí, yo voy después.”

They sound hostile and John understands that his brother and his friends have to fix something, before midnight. Afterwards they leave. John calls out to his brother. “Michael, you were supposed to come fishing with me!” His brother sees him and runs to the fence. “You can't be here! Go home, and wait there for me, I'll be back later.”

De låter hotfulla och John uppfattar att hans bror och hans kompisar måste fixa någonting innan midnatt. Därefter går de iväg. John ropar på sin bror. ”Michael, du skulle ju följa med mig och fiska!” Hans bror får syn på honom och rusar fram till staketet. ”Du får inte vara här! Gå hem, och vänta där, jag kommer sen.”

5
Michael regresa con sus amigos que se unen haciendo un círculo y empiezan a cuchichear agitadamente entre ellos. John ve que están preocupados por algo. Hacen la señal de la pandilla y después se van corriendo. John suelta las cañas de pescar que tiene en las manos y les sigue a escondidas. Van hacia la estación de trenes y se paran detrás del almacén del quiosco. Miran ansiosamente a su alrededor antes de juntarse para romper la puerta. Dos de los amigos de Michael se quedan afuera y los demás entran.

Michael returns to his friends and they gather in a circle, whispering upset to each other, and John can see they're bothered by something. They make the sign and then they run away. He puts away the rods he held in his hand and sneak after them. They're going towards the station and stop by the store behind the kiosk. They look around, anxiously before they start to break the door. Two of Michael's friends stay outside while the others are going in.

Michael återvänder till sina kompisar och de ställer sig i en ring och viskar upprört med varandra, och John ser att de är bekymrade över något. De gör gängtecknet och sedan springer de iväg. Han lägger ifrån sig spöna han har hållit i handen och smyger efter. De går mot tågstationen och stannar vid förrådet bakom kiosken. De ser sig ängsligt omkring innan de hjälps åt att bryta upp dörren. Två av Michaels kompisar stannar utanför och de andra går in.

6
John se esconde en el parque, detrás de un arbusto para poder ver lo que hacen. Se demoran y se empieza a aburrir. Él coge un diente de león que está entre las malas hierbas y lo sopla. De pronto todo se pone negro. Alguien le tapa la boca tan fuertemente que casi no puede respirar. Él comienza a patear con desesperación para liberarse, pero las fuerzas se le acaban cuando le empieza a faltar el aire.

John hides in the park behind a bush to try to see what they're doing. It takes a lot of time, and he's getting bored. He picks up a dandelion from the weeds and blows the seeds. Suddenly everything turns black. Someone is holding his hand over his mouth, he can barely breathe. He starts to kick in panic to get free, but he runs out of power when he can't get air.

John gömmer sig i parken bakom en buske för att försöka se vad de gör. Det dröjer och han börjar bli uttråkad. Han plockar av en maskros bland ogräset och blåser på den. Plötsligt blir allt svart. Någon håller för hans mun så hårt att han knappt kan andas. Han börjar sparka i förtvivlan för att komma loss, men krafterna tar slut när han inte får någon luft.

7
Cuando se despierta se encuentra en un campo de avena, sus pies están atados al igual que sus manos y tiene puesta una mordaza. Él oye voces, se acurruca y se pone lo más tieso posible. Una de las voces se acerca y lo llama. ¡Es Michael! John intenta liberarse y al final consigue soltarse las manos. Se quita la mordaza de la boca y lo llama de vuelta. Él no consigue levantarse, pero levanta el brazo y hace una señal. Entonces Michael lo encuentra y lo levanta. “Vamos para la casa” dice él.

When he wakes up he's lying in a field of oats, his hands and feet are tied up behind him and he's got a muzzle. He hears voices and cowers up and lies as silent he can. When they get closer he hears someone calling for him. It's Michael! John fights to get loose and finally his hands are free. He rips off the muzzle from his mouth and screams after him. He can't manage to stand up, but he rises his hand and waves. Michael then finds him and lifts him up. “Let's go home” he says.

När han vaknar upp ligger han i ett havrefält, hans händer och fötter är bakbundna och han har munkavle. Han hör röster och kryper ihop och ligger så stilla som möjligt. När de kommit närmre hör han att någon ropar på honom. Det är Michael! John kämpar för att komma loss och till slut är händerna fria. Han sliter av sig munkavlen och ropar på honom. Han klarar inte att ställa sig upp, men han sträcker upp handen och vinkar. Då hittar Michael honom och lyfter upp honom. ”Nu går vi hem” säger han.

8
Temprano a la mañana siguiente están sentados en el puerto esperando al padre. “¿Cómo me encontrasteis?” le pregunta John a su hermano cuando pasa un rato. “Bueno, como comprenderás... Los chicos mayores con los que tú viste que estábamos hablando en el polideportivo... Nos amenazaron. Nos obligaron a buscarles cocaína. Para estar seguros de que no se la daríamos a la policía, te cogieron como rehén. Teníamos que darles la cocaína para volverte a ver.” Justo cuando él había dicho esto vieron las velas del barco que habían estado esperando tanto tiempo.

Early the next morning they sit at the harbour and wait for their dad. “How did you find me?” John asks his brother after a while. “Well, you see... The elder guys you saw us talk to at the sports arena... They threatened us. We were forced to fetch cocaine for them. To be sure we wouldn't give it to the police; they took you as a hostage. Then we had to give them the coke to get to see you again.” When he finished the sentence they saw the sails of the boat they've been waiting for so long.

Tidigt morgonen efter sitter de vid hamnen och väntar på pappa. ”Hur hittade ni mig?” frågar John sin bror när det har gått en stund. ”Jo, du förstår... De äldre killarna du såg att vi pratade med på idrottsplatsen... De hotade oss. Vi tvingades hämta kokain åt dem. För att de skulle vara säkra på att vi inte skulle lämna det till polisen, tog de dig som gisslan. Då var vi tvungna att ge dem kokainet för att få se dig igen.” Precis när han hade sagt det såg de seglen på båten de väntat på så länge.

9
Durante la cena por la tarde hablan sobre el trabajo científico en Australia. El papá está moreno como una galleta de jengibre y su pelo está más claro. Pero el tiempo pasa volando y como hay escuela al día siguiente John tiene que irse a acostar. Él rodea la mesa y le da a su padre un gran abrazo de buenas noches. Entonces el padre le pasa algo a escondidas por debajo de la mesa. John, junto al borde de la misma, mira lo que es. Un billete para ir a Vemdalen, y su padre tiene el otro. ¡Sólo ellos dos en la sierra una semana entera!

At the dinner that night they talked about the science project in Australia. Their father is brown as a gingerbread and his hair is bleached. But the time is ticking away, and since it's school the day after John has to go to bed. He rounds the table and gives his dad a big hug and then his dad slips him something under the table. John peeks at the table edge what it is. He's got a ticket to Vemdalen, and his dad has the other one. Just the two of them in the mountains for an entire week!

Vid middagen på kvällen pratar de om forskarjobbet i Australien. Pappan är brun som en pepparkaka och hans hår är blekt. Men tiden flyger iväg, och eftersom det är skola dagen efter måste John gå och lägga sig. Han går runt bordet och ger sin far en stor godnattkram och då smusslar pappa till honom någonting under bordet. John tittar vid bordskanten vad det är. Han har fått en biljett till Vemdalen och hans pappa har den andra. Bara de två i fjällen i en hel vecka!

10
Ellos partieron el sábado de esa misma semana. Cogieron su equipaje y fueron caminando hacia la urbanización de casas de campo, para buscar la cabaña donde tenían que dormir. Allí dejaron sus cosas y se fueron para una cabaña de After-ski para cenar. Lo primero que ven al entrar es un piano viejo y lleno de polvo. La música festiva se va silenciando cuando el padre de John empieza a tocar el piano. De pronto una niña comienza a cantar. John piensa que esta podría ser la mejor semana de toda su vida...

They went the same Saturday. They brought their bags and went to the cottages and found the cabin where they were going to stay. After leaving the stuff they walked over to the After-ski to have a meal. The first thing they saw when they come in was an old, dusty piano. The party music is turned down when John's dad starts to play. Suddenly a little girl starts to sing. John thinks to himself that this is probably going to be the best week in his life.

De gav sig av lördagen samma vecka. De tog med sin packning och gick bort till stugbyområdet och letade reda på stugan där de skulle sova. Där lämnade de sina saker och gick sen till After-skistugan för att äta middag. Det första de ser när de kommer in är ett gammalt, dammigt piano. Partymusiken tystnar när Johns pappa börjar spela. Plötsligt börjar en liten flicka sjunga. John tänker att det här nog kommer att bli den bästa veckan i hans liv...

No hay comentarios: